Bezpečnostný technik

Cieľ výchovy a vzdelávania:

Absolvovaním vzdelávania získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nadobudnete znalosti v oblasti posudzovania rizík z hľadiska BOZP a metód ich hodnotenia, celoplošný prehľad platnou legislatívou BOZP, problematiky pracovných úrazov, ich riešenia na konkrétnych príkladoch, požiadavkami BOZP pri vyhradených technických zariadeniach, technických zariadeniach a pracovných prostriedkoch. V neposlednom rade získate vedomosti týkajúce sa zásad poskytovania prvej pomoci. 

Pre účastníka výchovno – vzdelávacej aktivity je možnosť zúčastniť sa:

  • Výkonu BTS u našich zmluvných partnerov pod vedením skúseného Bezpečnostného technika (do 31.12.2022 – ABT) s dlhoročnou praxou
  • Auditov BOZP u našich zmluvných partnerov pod vedením skúseného Bezpečnostného technika (do 31.12.2022 – ABT) s dlhoročnou praxou
  • Oboznamovaní v oblasti BOZP u našich zmluvných aj nezmluvných partnerov pod vedením skúseného Bezpečnostného technika (do 31.12.2022 – ABT) s dlhoročnou praxou (odborného zástupcu, školiteľa)
  • Koordinácii BOZP na stavbách u našich zmluvných aj nezmluvných partnerov pod vedením skúseného Bezpečnostného technika (do 31.12.2022 – ABT) s dlhoročnou praxou

V zmysle novely Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, platnej od 01.01.2023, je povinnosťou každého účastníka oboznamovania, po jeho úspešnom ukončení, absolvovať preskúšanie na Národnom inšpektoráte práce. Po úspešnom vykonaní skúšky, bude absolventovi vydané ,,Osvedčenie bezpečnostného technika“, v zmysle § 23, ods. (1), Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Naše školiace stredisko Vám poskytne všetky potrebné doklady k žiadosti o absolvovanie overenia vedomostí Národným inšpektorátom práce.

Pre účastníka výchovno – vzdelávacej aktivity je aj po úspešnom ukončení možnosť kedykoľvek využiť naše bezplatné poradenstvo.

 

Podmienky pre absolvovanie školenia:

  • vek uchádzača minimálne 18 rokov
  • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • prihláška - tlačivo stiahnuť tu

 

Konzultácia zdarma