Cenník služieb a dokumentácie

 

Aktuálny cenník od 1.1.2015 

Stiahnuť vo forme PDF 

 

 
Bezpečnostno technická služba (BTS) a ABT
Rozdelenie organizácií €/mesiac
Organizácie do 6 zamestnancov 24 €
Organizácie od 7 do 12 zamestnancov 34 €
Organizácie od 13 do 30 zamestnancov 50 €
Organizácie od 31 do 50 zamestnancov 66 €
Organizácie nad 50 zamestnancov Dohodou
   
Služby technika požiarnej ochrany (TPO)
Rozdelenie organizácií €/mesiac
Organizácie do 6 zamestnancov 24 €
Organizácie od 7 do 12 zamestnancov 34 €
Organizácie od 13 do 30 zamestnancov 50 €
Organizácie od 31 do 50 zamestnancov 66 €
Organizácie nad 50 zamestnancov Dohodou
   
Ceny sú bez DPH, sú orientačné, upravujú sa podľa miestnych podmienok
   
   
Základná dokumentácia BOZP a OPP
Balík jednorazový poplatok
  250 €
      Základný balík dokumentácií BOZP
 
1.     Smernica BOZP „Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“
2.     Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3.     Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie - TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
4.     Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
5.     Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých.
6.     Základné zásady pri zamestnávaní žien
7.     Smernica BOZP - Na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
8.     Smernica BOZP - Na poskytovanie OOPP
9.     Smernica BOZP - Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
10.   Smernica BOZP - Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
11.   Smernica BOZP - Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
12.   Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
13.   Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku.
14.   Posúdenie rizík – profesií
15.   Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie.
16.   Evidenčná karta VTZ, Evidenčná karta elektrického spotrebiča, vzor zápisnice o prejednaní škody.
17.   Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami.
18.   Prevádzkové poriadky 
 
      150 €
     Základný balík dokumentácií PO
 
1.     Požiarna identifikačná karta
2.     Požiarne poplachové smernice
3.     Požiarny poriadok
4.     Tabuľky protipožiarnej hliadky pracoviska
5.     Požiarnu knihu
6.     Pokyny pre ohlasovňu požiarov
7.     Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
8.     Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok pracovísk
9.     Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
10.   Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich 
 
   
Pri objednaní služieb BTS a PO je základný balík dokumentácie zdarma !