CO

 

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva: 

Pre splnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vo Vašej spoločnosti zabezpečíme vypracovanie dokumentácie, ktorá zahŕňa:

  • možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí vzhľadom na zdroje ohrozenia a analýzu územia
  • plán vyrozumenia osôb a varovanie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • plán evakuácie (vzhľadom na externý, alebo interný zdroj ohrozenia)
  • sily a prostriedky na zdolávanie mimoriadnych udalostí
  • krízový štáb objektu
  • príprava jednotiek CO pre potreby objektu
  • materiálno technické vybavenie jednotiek CO
  • dokumentácia protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení
  • dokumentácia pre údržbu a prevádzku ochranných stavieb
  • príslušné interné predpisy, prehľady a záznamy

 

Konzultácia zdarma