Obsluha zdvíhacích zariadení

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy zdvíhacích zariadení. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce a technických zariadení pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

  • nadobudnúť vedomosti potrebné pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • získať osvedčenie (preukaz) o odbornej spôsobilosti.
  • poskytnúť zamestnancom obsluhujúcich vyhradené technické zariadenia potrebné vedomosti a aktuálne inštrukcie, informácie nevyhnutné na bezpečný výkon činnosti a bezpečné správanie sa pri výkone tejto činnosti,
  • poskytnúť pracovníkom dôkladne znalosti pravidiel použiteľných pre určené technické zariadenie a jeho okolie a schopnosť kedykoľvek tieto použiť v prevádzke.
  • oboznámiť pracovníkov so správnym technickým postupom pri obsluhe, údržbe alebo opravách, ktorý by v prevádzke postačil k efektívnemu vykonávaniu operácií bez ohroze­nia seba a ostatných pracovníkov, vrátane vykonávať normá­lne a núdzové úkony na príslušnom technickom zariadení.
  • poskytnúť pracovníkom technické znalosti o príslušných technických zariadeniach ich charakteristikách, mechanizmoch a bezpečnostných zariadeniach, postačujúcich k tomu aby pracovník mohol v praxi optimálne .využiť charakteristiku zariadenia, rozpoznal nedostatky, vykonával .dennú kontrolu a ovládal použitie dokumentácie.
  • umožniť pracovníkovi aby získal zručnosť pre ovládanie zariadenia vrátane kombinácií a presnosti pohybov.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (nakladací žeriav HR)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 85 € 65 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 60 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (Autozdvihák Bd3)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 65 € 40 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 40 € 25 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 35 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ZVISLE POSUVNÉ BRÁNY, ZZ NEZARADENÉ DO TRIED)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 65 € 40 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 40 € 25 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 35 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
 ( POHYBLIVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M )
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 85 € 65 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 60 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov

 

Konzultácia zdarma