Odpadové hospodárstvo

Spoločnosť KARENIS, s.r.o. na úseku odpadového hospodárstva vykonáva evidenciu odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej vykonáva :

 

 

 • Poradenstvo v oblasti evidencie a nakladania s odpadmi,
 • Súvisiace s databázami pri spracovávaní a vyhodnocovaní evidencie odpadov a zakladaní evidenčných listov obalov a odpadov z obalov
 • Spracovanie vnútro podnikovej smernice pre nakladanie s odpadmi
 • Zaškolenie pracovníkov nakladajúcich s odpadmi a pracovníkov zabezpečujúci dielčiu evidenciu odpadov.
 • Zabezpečovať štvrťročné zapisovanie požadovaných údajov do evidenčného listu obalov a odpadov
 • Zabezpečovať zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov
 • Stanoviť podmienky pre zhromažďovanie odpadov, ich utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečenie ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a oddelené zhromažďovanie nebezpečného odpadu
 • Preverovať či sú odpady odovzdávané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
 • Zabezpečovať ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zastupovať organizáciu v sporných otázkach odpadového hospodárstva na pojednávaniach kontrolných orgánov (orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva)
 • Zastupovať organizáciu pri predkladaní dokumentácie a informácií, orgánom štátneho dozoru odpadového hospodárstva, súvisiace s odpadovým hospodárstvom 

 

 

 

Konzultácia zdarma