Revízie

Spoločnosť KARENIS s.r.o. zabezpečuje vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení (VTZ):


  • revízie zdvíhacích zariadení
  • revízie tlakových zariadení
  • revízie plynových zariadení
  • revízie elektrických zariadení vrátane výbušného prostredia

 

 

Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

 

Technické
zariadenie
tlakové 

Výroba*) 

Uvedenie do
prevádzky1) 

Prevádzka 

Skupina/
druh 

Odborné
stanovisko
k dokumentácii 

Typová výroba 

Kusová výroba 

Úradná
skúška 

Opakovaná
úradná
skúška2) 

Skúška
po oprave3) 

Odborná prehliadka a odborná skúška 

Typová
skúška 

Skúška
ďalších
kusov 

Stavebná
a prvá
tlaková
skúška 

Prvá
vonkajšia
prehliadka 

Opakovaná
vonkajšia
prehliadka 

Vnútorná
prehliadka2) 

Tlaková
skúška2) 

OPO 

OPO 

OV 

OPO 

OPO 

OPO/6r 

OPO 

RT/6m 

RT/1r9) 

RT/6r 

 

OPO 

OPO 

OV 

OPO 

OPO 

OPO/10r 

OPO 

RT/1r 

RT/5r 

RT/10r 

 

OPO 

OPO 

OV 

OPO 

X4) 

O5) 

 

OPO 

OPO 

OV 

OPO 

RT 

RT 

O5) 

RT6) 

RT6) 

 

OPO 

OPO 

OPO 

OPO 

RT 

RT/1r 

OPO 

OPO 

OV 

RT 

RT 

RT 

RT/1r 

RT/1r9) 

RT/10r 

 

OPO 

OPO 

OV 

RT 

RT 

RT 

RT/1r 

RT/5r3) 

RT/10r3) 

 

OPO 

OPO 

OV 

RT 

X4) 

O5) 

 

OPO 

OPO 

OV 

RT 

RT 

RT 

O5) 

RT6) 

RT6) 

 

e 1 

OPO 

OPO 

RT 

RT 

RT/1r 

 

e 2 

OPO 

OPO 

RT 

RT 

O/1r 

 

OPO 

OPO 

OV 

RT 

7) 

7) 

RT 

7) 

7) 

O, TPV 

TPV 

TPV 

TPV 

TPV 

 

Vysvetlivky:


*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

1) Na mieste budúcej prevádzky.

2) Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných predpisov a slovenských technických noriem.

3) Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.

4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Pred každým naplnením nádoby.

6) Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.

7) Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.

9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.

 

OPO 

– oprávnená právnická osoba 

RT 

– revízny technik 

– prevádzkovateľom určená osoba 

OV 

– výrobcom určená osoba 

– nevyžaduje sa 

TPV 

– technické podmienky výrobcu (dodávateľa) 

– roky 

– mesiace 

 

 

 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  

Technické
zariadenie
zdvíhacie 

Výroba*) 

Odborné
stanovisko
k dokumentácii 

Typová výroba 

Kusová výroba 

Skupina/
druh 

Prototyp 

Ďalšie výrobky 

Montážna
skúška
typu 

Typová
skúška 

Montážna
skúška 

Úradná
skúška 

Odborná prehliadka
alebo odborná skúška 

Montážna
skúška 

Úradná
skúška 

Odborná prehliadka
alebo odborná skúška 

OPO 

OV/RT1) 

OPO1) 

OV/RT1) 

OPO1)2)3) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

c 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

c 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

c 3 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

d 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

d 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO2) 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

i 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

i 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO2) 

RT4) 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

j 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

 

j 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//IOV/RT4) 

OPO 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

OPO 

RT2)//OV/RT4) 

OPO 

a 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

a 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

c 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

c 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

d 1 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

d 2 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

d 3 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

d 4 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

OPO 

OV/RT 

OPO 

OV/RT 

RT 

RT2)//OV/RT4) 

RT 

 

 

 

 

Vysvetlivky:


*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

1) Nevyžaduje sa pre trvalé dráhy žeriavov a dočasné dráhy žeriavov výložníkového typu.

2) Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa na mieste budúcej prevádzky.

3) Pre trvalú dráhu žeriavu sa vykoná ako súčasť úradnej skúšky po zmontovaní žeriavu na mieste budúcej prevádzky.

4) Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

 

– nevyžaduje sa 

OPO 

– oprávnená právnická osoba 

OV 

– výrobcom určená osoba 

RT 

– revízny technik 

– prevádzkovateľom určená osoba 

 

 

 

 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY

   

Technické
zariadenie
zdvíhacie 

Prevádzka 

Skupina/
druh 

Opakovaná
úradná skúška 

Skúška po rekonštrukcii 

Prehliadka
a skúška po
oprave2) 

Odborná prehliadka a odborná
skúška1) 

Montážna skúška 

Úradná skúška 

Odborná
prehliadka 

Odborná skúška 

OPO/10r3) 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/2r4) 5) 

RT/4r4) 5) 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/1r 

RT/2r 

c 1 

OPO/6r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/3m 

RT/3r 

c 2 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/6m 

RT/6r 

c 3 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/6m 

RT/6r 

c 4 

OPO/6r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/3m 

RT/3r 

d 1 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/3m 

RT/3r 

d 2 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/1r 

RT/2r 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/3m 

RT/3r 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/TPV 

RT/1r 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

i 1 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/6m 

RT/1r 

i 2 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/6m 

RT/1r 

j 1 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/TPV 

RT/2r 

j 2 

OPO/10r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/TPV 

RT/2r 

OPO/6r 

RT 

OPO 

RT/O 

RT/3m 

RT/3r 

a 1 

RT 

RT/O 

RT/3r4) 

RT/6r4) 

a 2 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

c 1 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

c 2 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

d 1 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

d 2 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

d 3 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

d 4 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

RT 

RT/O 

RT/TPV 

RT/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

O/TPV 

 

Vysvetlivky:


1) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.

2) Podľa § 18 ods. 1.

3) Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.

4) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.

5) Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

 

RT 

– revízny technik 

TPV 

– lehoty podľa technických podmienok výrobcu 

OPO 

– oprávnená právnická osoba 

– prevádzkovateľom určená osoba 

– nevyžaduje sa 

– roky 

– mesiace 

 

 


Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

   A.     Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

    

Druh objektu a zariadenia 

Lehota (roky)6) 

a) Elektrická inštalácia 

 

1. murovaná obytná a kancelárska budova 

2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 

3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 

4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)  

5. pojazdný a prevozný prostriedok2)  

6. dočasná elektrická inštalácia3) 

0,5 

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny4) 

 

1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 

2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 

25)  

3. ostatný objekt 

c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 

 

1. hladina ochrany I a II 

2. hladina ochrany III a IV 

3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 

15) 

Vysvetlivky:


1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

4) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

 

 

 

B.     Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

    

 

 

Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch) 

Kategória13) 

Vonkajšie vplyvy13) 

Trieda13) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

AA Teplota okolia 

 

 

AB Teplota a vlhkosť 

 

 

AC Nadmorská výška 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Voda 

 

 

AE Cudzie pevné telesá 

 

 

 

 

AF Korózia 

 

 

 

 

 

 

AG Nárazy, otrasy 

 

 

 

 

 

 

 

AH Vibrácie 

 

 

 

 

 

 

 

AJ Iné mechanické namáhania 

 

 

AK Rastlinstvo alebo plesne 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL Živočíchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 

 

AN Slnečné žiarenie 

 

 

 

 

 

 

 

AP Seizmicita 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQ Blesk 

52) 

52) 

52) 

 

 

 

 

 

 

 

AR Pohyb vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

AS Vietor 

 

 

 

 

 

 

 

AT Snehová pokrývka 

 

 

 

 

 

 

 

AU Námraza 

B 

BA Spôsobilosť osôb 

 

 

 

 

 

BB Odpor tela 

 

 

 

 

 

 

 

BC Dotyk so zemou 

 

 

 

 

 

 

BD Únik 

 

 

 

 

 

 

BE Spracúvané/skladované látky 

23) 

24) 

 

 

 

 

 

C 

CA Stavebné materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB Konštrukcia stavby 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:


1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.

4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

 

 

Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)

 


13) STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

14) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

 

 

 

 

Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  

Technické
zariadenie
plynové 

Výroba*) 

Uvedenie do prevádzky 

Odborné
stanovisko
k dokumentácii 

Typová výroba 

Kusová výroba 

Úradná skúška 

Odborná
prehliadka alebo
odborná skúška 

Skupina/druh 

Typová skúška 

Skúška ďalších
kusov 

Montážna
skúška 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO1) 

RT2) 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO1) 

RT2) 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

OPO1) 

RT2) 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

RT 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

RT 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

RT 

OPO 

OPO3) 

RT 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

RT 

OPO 

OPO 

OV/RT 

OV/RT 

RT 

TPV 

TPV 

TPV 

TPV 

Vysvetlivky:


*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

1) Vyžaduje sa len pri acetyléne.

2) Nevyžaduje sa pri acetyléne.

3) Vyžaduje sa pre plynovody z nekovových materiálov.

 

TPV 

– podľa technických podmienok výrobcu 

OPO 

– oprávnená právnická osoba 

OV 

– výrobcom určená osoba 

RT 

– revízny technik 

– prevádzkovateľom určená osoba 

– nevyžaduje sa/nepredpokladá sa 

 

 

 

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

    

Technické
zariadenie
plynové 

Prevádzka 

Skupina/
druh 

Opakovaná úradná
skúška 

Skúška po oprave1) 

Odborná prehliadka2) 

Odborná skúška2) 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/6m 

RT/3r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/5r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/3m 

RT/1r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/5r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/3r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/2r 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/5r 

OPO/6r 

RT/OPO3) 

RT/6m 

RT/3r5) 

OPO/10r 

RT/OPO3) 

RT/1r 

RT/5r 

OPO/10r4) 

RT 

RT/6m 

RT/3r 

OPO/10r4) 

RT 

RT/1r 

RT/5r 

OPO/10r4) 

RT 

RT/3m 

RT/1r 

RT 

RT/1r 

RT/5r 

RT 

RT/1r 

RT/3r 

RT 

RT/1r 

RT/3r 

RT 

RT/3r 

RT/6r 

RT 

RT/1r 

RT/3r 

RT 

O/TPV 

TPV 

TPV 

O/3r 

TPV 

TPV 

O/5r 

TPV 

Vysvetlivky:


1) Opravou je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.

2) Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.

3) Len po oprave tlakového celku zváraním.

4) Len pri acetyléne.

5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za štyri roky, ak odbornú skúšku plynového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia bezpečná.

 

OPO 

– oprávnená právnická osoba 

RT 

– revízny technik 

– prevádzkovateľom určená osoba 

– roky 

– mesiace 

TPV 

– podľa technických podmienok výrobcu 

– nevyžaduje sa 

 

Konzultácia zdarma