Softvér BTS

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÝ SOFTVÉR (BTS)

 

Spoločnosť KARENIS s.r.o. je obchodným zástupcom spoločnosti BE-soft a.s., Košice

Softvér BTS pomáha v podnikoch komplexne riešiť oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, životného prostredia a civilnej ochrany prostredníctvom modulov: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi, Životné prostredie, Civilná ochrana, Hodnotenie rizík, Organizačné jednotky, Chemické látky, Testy, Systém manažérstva BOZP, Evidencia odpadov a Evidencia obalov a odpadov z obalov. Našou snahou bolo vyvinúť  softvér, ktorý neponúka len plné znenia zákonov, vyhlášok a nariadení, ale softvér, ktorý obsahuje vzory dokumentácie, postupy a metódy potrebné pre odborných pracovníkov pri zavádzaní systémov riadenia a pomáha nielen tým organizáciám, ktoré sa pripravujú na certifikáciu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 

Komu je softvér BTS určený:

 1. odborným pracovníkom bezpečnosti práce (bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici),
 2. požiarnym technikom
 3. pracovníkom organizácií zabezpečujúcich bezpečnostno-technické služby
 4. školám, akreditovaným firmám, ktoré poskytujú školenia a vykonávajú odborné prehliadky
 5. pracovníkom, ktorí pracujú na úseku Civilnej ochrany a Životného prostredia,
 6. certifikačným a poradenským organizáciám
 7. vedúcim pracovníkom
 8. pracovným zdravotným službám
 9. všetkým tým, čo prichádzajú do styku s BOZP, PO, ŽP, CO, Chemickými látkami.

 

Aké moduly obsahuje softvér BTS

Komplexný BTS v sebe integruje nasledujúce moduly:

 • Modul bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa zameriava na komplexné spracovanie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci
 • Modul Ochrana pred požiarmi (OPP) podobne ako Modul BOZP poskytuje prehľadné spracovanie problematiky Ochrany pred požiarm
 • Modul Životné prostredie (ŽP) spracováva oblasti: Odpadové hospodárstvo, Ochrana ovzdušia, Ochrana vôd, Ochrana prírody a krajiny, Integrovaná prevencia kontrola znečisťovania ŽP, Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Modul Hodnotenie rizík (HR) obsahuje rozsiahlu databázu ohodnotených nebezpečenstiev, ohrození s návrhom bezpečnostných opatrení a OOPP
 • Modul Civilná ochrana (CO) poskytuje zamestnancom zodpovedným za CO vo firmách všetky potrebné informácie k predchádzaniu, prípadne úspešnému zdolávaniu výnimočných situácií. V module CO nájdete okrem aktualizovanej legislatívy aj napr. typy chránených pracovísk - Odolné úkryty..., vzdelávanie rôznych typov jednotiek CO a iné.
 • Modul Organizačné jednotky (OJ) je určený pre prácu s vlastnými dátami (zamestnanci, technické zariadenia, budovy). Vykonáva sa v ňom evidencia a sledovanie určených termínov (školenia, lekárske prehliadky, revízie, skúšky a i.). V module OJ je možné taktiež elektronicky vypĺňať a archivovať formuláre ako napr. záznamy o registrovanom pracovnom úraze (BOZP), identifikačné listy nebezpečného odpadu (ŽP), a iné. Súčasťou modulu je aplikácia pre tvorbu štatistík pracovnej úrazovosti s prehľadnými farebnými grafickými a tabuľkovými výstupmi. Súčasťou modulu OJ je čas, ktorá umožňuje prehľadnú evidenciu OOPP (definovanie nároku pre zamestnanca, tvorba žiadanky pre výdaj, zaznamenanie výdaja a vrátenia OOPP, sledovanie termínov pre nový nárok a i.)
 • Modul Testy slúži na jednoduché vytvorenie testov pre overenie znalostí pracovníkov. Ponúka v základnej knižnici množstvo otázok vytvorených z oblastí BOZP, PO, CO, ŽP a rôzne formy testovania (vytlačením testov, premietaním prostredníctvom dataprojektora, elektronické testovanie po sieti)
 • Modul Chemické látky obsahuje databázu nebezpečných látok a jeho cieľom je poskytnú množstvo praktických rád a informácii o týchto nebezpečných látkach s možnosťou tlače
 • Modul Systém manažérstva BOZP poskytuje užívateľom praktický a jednoduchý návod ako zaviesť účinný systém manažérstva BOZP podľa medzinárodných štandardov OHSAS 18001, BS 8800.
 • Modul Evidencia odpadov umožňuje držiteľom, pôvodcom, ako aj všetkým tým, ktorí zbierajú, zhodnocujú či zneškodňujú odpady, priebežne evidovať spôsob nakladania s odpadmi na predpísaných formulároch (Evidenčný list odpadu, Evidenčný list skládky odpadov a Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov) a následne generoval  priebežnú bilanciu nakladania s odpadmi ako aj ročné hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi.
 • Modul Evidencia obalov a odpadov z obalov je určený pre osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 119/2010 Z. z. o obaloch (povinné osoby zabezpečujúce zber odpadov z obalov samé na vlastné náklady; povinné osoby zabezpečujúce zber odpadov z obalov prostredníctvom oprávnenej organizácie; oprávnené organizácie v zmysle zákona).

Konzultácia zdarma